top of page
  • Writer's pictureCorporate Travel Bulgaria

Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТ


Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0626-C01

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“На 21.12.2020 г. „Корпорейт Травъл България“ООД бе одобрен кандидат по процедура BG16RFOP002-2.092 - „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.За повече информация:


Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова по
.
Download • 15KB

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page